STATUT   FUNDACJI

 

 

Na rzecz Ochrony zabytków Militarnych i Propagowania Sportów Lotniczych

„FORT-ROGOWO” w Rogowie

 

§ 1

Fundacja pod nazwą „FORT-ROGOWO”, została ustanowiona przez fundatorów:

1.      Mirosława Huryna, zam. w Legnicy 59-220, ul.Dmowskiego 18.1, Polska

2.      Hansa-Güntera Eberharda Körnera,zam. w Eisenberg 07-607,Schoßgasse 8,Niemcy

 

W dniu 17 Marca 2005, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza

Dorotę Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul.

Jagiellońskiej 10/14 Repertorium A Numer 8117/2004.

§ 2

1.      Fundacja działa na terenie Polski i poza jej terytorium.

2.      Siedzibą fundacji jest miejscowość Rogowo.

3.      Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe i czasowe

placówki, zakłady i oddziały w Kraju i za granicą. W tym celu może tworzyć

i uczestniczyć we wszelkich organizacjach gospodarczych w tym spółkach

kapitałowych, kapitałowo-osobowych i osobowych Kraju i za granicą. 

4.   Rok obrachunkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister

Kultury i Minister Obrony Narodowej.

      § 5

1. Celem Fundacji jest:

1)      Ochrona i opieka nad zabytkami militarnymi, w tym fortami, bunkrami, cmentarzami

wojennymi, lotniskami i innymi zabytkami militarnymi, ruchomymi jak i

nieruchomościami.

2)      Poszukiwanie i eksploracja, wydobycie i konserwacja, jak również

restaurowanie do celów muzealnych, sportowych i rekreacyjnych zabytków

militarnych i z tym związanych ruchomych i nieruchomości .

3)      Prowadzenie bazy danych (bazy informacyjnej) o prowadzonych

poszukiwaniach, eksploracjach i miejscach znajdowania się zabytków

militarnych, w szczególności samolotów, statków, pojazdów wojskowych i

innych urządzeń militarnych.

4)      Prowadzenie muzeów militariów i wymiana eksponatów (zabytków) z innymi

muzeami o podobnym profilu działalności

5)      Prowadzenie ośrodka szkolenia lotniczego i modelarskiego, lądowiska dla samolotów

turystycznych i rekreacyjnych również na wodzie oraz bazy informacyjnej dla potrzeb sportu

lotniczego.

2. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:

1)      pomoc w uprawianiu działalności eksploracyjnej (poszukiwania,

wydobycie, katalogowania, zabezpieczanie i udostępnianie eksponatów dla

szerokiej publiczności).

2)      pomoc w uzyskiwaniu  i użytkowaniu sprzętu eksploracyjnego.

            3) pomoc materialną, socjalną i prawną,

            4) zakładanie i prowadzenie muzeów zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

 

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500.000(pięćset tysięcy) zł,

który został przyznany w oświadczeniu woli Fundatorów o ustanowieniu

Fundacji oraz środki finansowe i mienie nabyte w czasie działalności. 

§ 7

Dochodami fundacji są:

1)      wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,

2)      wpływy uzyskane z darowizn udzielonych na rzecz Fundacji,

3)      środki uzyskane z dotacji i subwencji,

4)      wpływy uzyskane ze środków pomocowych Unii Europejskiej i instytucji

unijnych oraz innych międzynarodowych,

5)      wpływy z tytułu dywidend i zysków posiadanych udziałów,

6)      dochody ze zbiórek publicznych i aukcji,

7)      inne źródła przychodów przewidziane prawem.

§ 8

1.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą we wszystkich formach

przewidzianych prawem, w tym także we własnym imieniu oraz poprzez udział

w spółkach osobowych, osobowo-kapitałowych i kapitałowych w zakresie

określonym zadaniami statutowymi Fundacji.

 

2.      Działalność gospodarcza fundacji będzie związana z celami statutowymi

jej działalności w szczególności w zakresie świadczenia usług eksploracyjnych,

lotniczych i opiekuńczych.

3.      Podjęcie innego rodzaju działalności gospodarczej wymaga uchwały Rady

Fundacji podjętej większością 2/3 głosów osób biorących udział w głosowaniu.

 

 

§ 9

Rachunkowość Fundacji prowadzona będzie na podstawie urządzeń księgowych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa i wydzielonych dla każdego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej na odrębnych kontach dochodów i kosztów.

§ 10

Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów

statutowych i na pokrycie kosztów działalności.

§ 11

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.

§ 12

1.      W skład Rady Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy.

2.      W przypadku śmierci fundatora lub gdy fundator z innych powodów nie

może pełnić funkcji w Radzie Fundacji, Rada wybiera nowego członka zwykłą

większością głosów oddanych. Kandydatów na członka Rady mogą zgłaszać

wszyscy jej członkowie. To samo dotyczy sytuacji, gdy inny niż Fundator

członek Rady nie może pełnić funkcji w Radzie.

3.      Członek Rady może złożyć  rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie. W

tym przypadku stosuje się ustęp poprzedzający.

4.      Członka Rady, Rada może pozbawić członkostwa w Radzie tylko w przypadku działania na szkodę Fundacji lub podmiotu w którym Fundacja uczestniczy lub współpracuje, uniemożliwiania lub znacznego utrudniania pracy któregokolwiek z jej organów, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,. Uchwała w tym

przedmiocie powinna zapaść większością 3/4 członków Rady. Głosowanie jest

tajne.

5.      Członkowie Rady mogą pobierać wynagrodzenie. Wysokość tego

wynagrodzenia ustala w drodze uchwały Rada, przy czym roczne wydatki na

wynagrodzenie członków Rady nie może przekroczyć 9,5 % rocznych wydatków

na wynagrodzenie Zarządu.

6.      Rada Fundacji w terminie jednego miesiąca od daty wpisu do Krajowego

Rejestru Sądowego uchwali regulamin pracy. Uchwała w tym przedmiocie

powinna zapaść większością co najmniej 51 % głosów oddanych.

 

 

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

1)      zatwierdzanie sporządzanego przez Zarząd rocznego planu działalności

Fundacji,

2)      sporządzanie wieloletnich planów działalności Fundacji,

3)      sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, w tym kontrolowanie

działalności poszczególnych jej placówek, zakładów i oddziałów, a także

działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

4)      powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego

członków. Uchwała w tym przedmiocie wymaga zwykłej większości głosów oddanych,

            5) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

 

-       sposobu i kolejności realizacji celów dla których Fundacja została powołana,

-       lokaty kapitałów Fundacji,

-       kierunku, form i zakresu działalności gospodarczej Fundacji,

-       tworzenia i likwidowania placówek, zakładów i oddziałów Fundacji,

-       nabycia i zbycia nieruchomości.

-       wysokości wynagrodzenia członków zarządu

6)      podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu. Uchwała w tym

przedmiocie wymaga większości 2/3 głosów członków Rady.

§ 14

1.      Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, z których jeden

pełni funkcję Prezesa. O liczbie członków zarządu i o osobie prezesa decyduje Rada Fundacji.

2.      Zarząd lub poszczególni jego członkowie powoływany jest na czas

nieoznaczony.

3.      Nie jest możliwe łącznie funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji. W

przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu jego członkostwo w

Radzie wygasa. Rada uzupełni skład w trybie § 12 ust. 2 statutu. Po

zakończeniu pracy w Zarządzie członek Rady będący Fundatorem ponownie

staje się członkiem Rady. W tym przypadku członkostwo osoby wybranej do

Rady w miejsce oddelegowania do Zarządu Fundatora nie ustaje.

4.      Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków w

każdym czasie. Uchwała w tym przedmiocie zapada bezwzględną większością głosów oddanych.

5.      Członek Zarządu może zrzec się funkcji. Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się funkcji.

§ 15

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

2.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)      przygotowywanie rocznych planów działalności,

2)      organizowanie i kierowanie działalnością statutową Fundacji,

3)      organizowanie i nadzorowanie działalnością gospodarczą Fundacji,

4)      sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,

5)      składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia darowizn, zapisów i

innych wpływów Fundacji,

6)      przyjmowanie rocznych bilansów Fundacji i składanie Radzie Fundacji

sprawozdań z działalności,

7)      przyznawanie nagród i wyróżnień osobom wspierającym Fundację i

popularyzującym jej działalność.

§ 16

1.      Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze uchwał, przy obecności, co

najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych

za i przeciwko uchwale decyduje głos Prezesa.

2.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes wraz z innymi

członkiem Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu.

3. Powołanie do zarządu powoduje nawiązanie z osobą powołaną stosunku pracy na podstawie powołania według przepisów kodeksu pracy.

§ 17.

1.      Fundacja ulega likwidacji, gdy posiadane środki uniemożliwiają dalsze

jej działanie lub na mocy jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.

2.      Majątek zgromadzony przez Fundację po pokryciu kosztów likwidacji

zostanie przekazany Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

 

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z

dnia 16 kwietnia 1984r. o fundacjach i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.